Toldloven § 65

  1. § 65
    Inden for rammerne af denne lovs bestemmelser kan skatteministeren indgå overenskomster med fremmede stater om samarbejde til bekæmpelse af smugleri og andre illegale transaktioner og om gensidig bistand i toldsager. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af indgåede overenskomster.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan bestemme, at toldbevogtningspersonale fra en fremmed stat, med hvilken der træffes aftale om fælles bevogtning til bekæmpelse af ulovlig vareindførsel eller -udførsel, under udøvelsen af sin virksomhed på de i aftalen omfattede dele af dansk toldområde skal have samme beføjelser og nyde samme retsbeskyttelse, som tilkommer det personale fra told- og skatteforvaltningen, der varetager de nævnte opgaver.
  3. Stk. 3.
    I de tilfælde, hvor der i denne lov er fastsat særlige bestemmelser om kontrol og straf m.v. vedrørende højt beskattede varer, kan skatteministeren fastsætte, hvilke varer der skal anses som højt beskattede.