Toldloven § 64

  1. § 64
    De i denne lov eller i medfør heraf fastsatte regler om kontrol og toldbehandling skal kunne bringes i anvendelse uden for det danske toldområde i det omfang, det fastsættes ved mellemfolkelig aftale. Skatteministeren bekendtgør omfanget af sådanne udvidelser.