Toldloven § 43

  1. § 43
    Frihavnsvirksomhed og de på frihavnsområdet beliggende virksomheder og lagre er underkastet de bestemmelser, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen eller andre statslige myndigheder om kontrol såvel ved frihavnsområdets grænser som på frihavnsområdet, til beskyttelse af told- og afgiftsinteresser og varetagelse af de opgaver, der i øvrigt er pålagt told- og skatteforvaltningen, herunder kontrollen med varers indførsel og udførsel.
  2. Stk. 2.
    Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte bestemmelser om bevogtning af frihavne og om den af toldmæssige grunde nødvendige regulering af trafikken til og fra frihavne.
  3. Stk. 3.
    Told- og skatteforvaltningen har ret til overalt på et frihavnsområde at foretage undersøgelse af befordringsmidler samt eftersyn på personer, når dette sker under iagttagelse af reglerne i § 25, stk. 2 og 3.