Toldloven § 14

 1. § 14
  Skatteministeren kan fastsætte regler til gennemførelse af de toldmæssige bestemmelser i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler om internationale transporter af varer samt de nærmere regler om transport og opbevaring af uberigtigede varer.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at uberigtigede varer forsegles, eller at varerne eller deres emballage forsynes med identitetsmærke.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at lade uberigtigede varer, som ikke på betryggende måde kan forsegles, toldledsage eller toldbevogte. Udgifterne hertil kan pålægges den, for hvis regning varerne transporteres eller opbevares.
 4. Stk. 4.
  Forsegling må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse fjernes i det danske toldområde eller om bord i skibe eller luftfartøjer i fart mellem steder i det danske toldområde.