Lov om tjenestemandspension § 34

  1. § 34
    Denne lov træder i kraft samtidig med og har virkning fra samme tidspunkt som lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Bestemmelserne i kapitel 9 har dog tidligst virkning fra 1. april 1970.
  2. Stk. 2.
    Om ophævelse af den hidtil gældende lovgivning om tjenestemænds pension m.v. gælder reglerne i § 60 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.