Lov om tjenestemandspension § 32

  1. § 32
    Til brug ved afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, kan ministeren for offentlig innovation forlange sådanne helbredsoplysninger, som han anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital.
  2. Stk. 2.
    Helbredsoplysninger tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis tjenestemanden eller tjenestemandspensionisten har givet samtykke hertil.
  3. Stk. 3.
    Ministeren for offentlig innovation fastsætter regler om afholdelse af udgifter til tilvejebringelse af helbredsoplysninger m.v.