Lov om tjenestemænd §§ 45-47

 1. § 45
  Løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem ministeren for offentlig innovation og de i § 49 nævnte centralorganisationer.
 2. Stk. 2.
  Aftale, der alene angår ansættelsesvilkår for tjenestemænd under et enkelt ministerium, kan dog efter nærmere bestemmelse af ministeren for offentlig innovation indgås af vedkommende minister.
 3. Stk. 3.
  Aftaler efter stk. 1 og 2 kan dog ikke indgås om forhold, der bestemmes ved lov eller i henhold til lov eller angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov.
 1. § 46
  Kan der ikke indgås aftale om størrelsen af det samlede beløb til ændring af løn- og andre ansættelsesvilkår, herunder til justering af lønskala og stedtillæg, til ændring i den lønmæssige placering af tjenestemandsstillinger samt til ændring af andre ydelser for varetagelsen af tjenestemandsstillingen, jf. § 18, fremsætter ministeren for offentlig innovation særligt lovforslag.
 2. Stk. 2.
  Kan der ikke indgås aftale om anvendelsen af det i stk. 1 nævnte beløb, fremsætter ministeren for offentlig innovation efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet særligt lovforslag.
 1. § 47
  Kan der ikke indgås aftale om forhold, der ikke er omfattet af § 46, træffes afgørelsen af ministeren for offentlig innovation efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet.