Teleloven § 71

  1. § 71
    Teleklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  2. Stk. 2.
    Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.