Teleloven § 69

 1. § 69
  Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for Teleklagenævnets virksomhed og sagsbehandling, herunder regler om
  1. 1) opkrævning af gebyr for sager, der behandles ved nævnet, og
  2. 2) at klager over en afgørelse, som Erhvervsstyrelsen har truffet, skal indgives til Teleklagenævnet inden for nærmere fastsatte tidsfrister.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.
 3. Stk. 3.
  Teleklagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af instrukser vedrørende den enkelte sags behandling og afgørelse. Teleklagenævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde, herunder arbejdet i dettes sekretariat.