Tatoveringsfjernelsesloven
Lov om fjernelse af tatovering med laser

Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

 1. § 1
  Lovens formål er at fastsætte krav til virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, med henblik på at mindske de helbredsmæssige risici for forbrugerne.
 1. § 2
  Denne lov gælder for virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Denne lov gælder ikke for fjernelse af tatovering med laser på medicinsk indikation.

Kapitel 2 Pligter

 1. § 3
  Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal anvende laser, der opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning nr. 178/2002/EF og forordning nr. 1223/2009/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.
 1. § 4
  Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal sikre, at der går minimum 6 uger mellem hver laserbehandling.
 1. § 5
  Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal for hver kunde opbevare dokumentation for intervallet mellem hver laserbehandling, jf. § 4.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, skal opbevare dokumentation for, at virksomhedens lasere er forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2017/745/EU af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning nr. 178/2002/EF og forordning nr. 1223/2009/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.

Kapitel 3 Forbud mod at udføre fjernelse af tatovering med laser

 1. § 6
  Styrelsen for Patientsikkerhed kan til virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser i strid med reglerne i kapitel 2, udstede et forbud i op til 1 år mod at udføre fjernelse af tatovering med laser.
 2. Stk. 2.
  Styrelsen for Patientsikkerhed kan kræve at få udleveret den dokumentation, der er nævnt i § 5, til brug for vurdering af, om virksomheder, der udfører fjernelse af tatovering med laser, har handlet i strid med reglerne i kapitel 2. Dokumentationen skal udleveres inden for rimelig tid.
 3. Stk. 3.
  Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på styrelsens hjemmeside navn og adresse på virksomheder, der har fået forbud efter stk. 1 mod at udføre fjernelse af tatovering med laser.

Kapitel 4 Straf

 1. § 7
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5 eller et forbud udstedt efter § 6, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 Ikrafttræden og territorialbestemmelse

 1. § 8
  Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  § 3 og § 5, stk. 2, træder i kraft den 26. maj 2020.
 3. Stk. 3.
  For virksomheder, der anvender laser, der er anskaffet før den 26. maj 2020, finder § 3 og § 5, stk. 2, først anvendelse fra den 1. juli 2025.
 1. § 9
  Sundhedsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2022-23.
 1. § 10
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.