Lov om sygedagpenge § 2

 1. § 2
  Sygedagpenge ydes til:
  1. 1) Lønmodtagere.
  2. 2) Selvstændige erhvervsdrivende.
  3. 3) Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge.
  4. 4) Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, at personen opfylder beskæftigelseskravet efter §§ 30 eller 32 eller efter § 42.
 3. Stk. 3.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter særlige regler om sygedagpenge til søfarende.