Sundhedsloven § 72

  1. § 72
    Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler for tilskud efter §§ 66-71.
  2. Stk. 2.
    (Ophævet)