Sundhedsloven § 71

  1. § 71
    Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ydes tilskud til anden behandling end nævnt i §§ 64 b og 66-69.