Straffuldbyrdelsesloven § 6

  1. § 6
    Justitsministeren fastsætter regler om erstatning til indsatte i kriminalforsorgens institutioner for følger af ulykkestilfælde m.v.