Straffuldbyrdelsesloven § 110

  1. § 110
    Indsatte, der har indtægtsgivende arbejde i eller uden for fængsel eller arresthus, betaler for opholdet.
  2. Stk. 2.
    Tilsvarende gælder dømte, der under ophold på kriminalforsorgens udslusningsfængsler har arbejdsindtægt eller modtager offentlig ydelse til underhold.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren fastsætter regler om betalingen.