Straffuldbyrdelsesloven § 104

  1. § 104
    §§ 94-100 finder tilsvarende anvendelse på gennemførelse af vilkår, der er fastsat efter straffelovens § 57.