Straffuldbyrdelsesloven § 103

  1. § 103
    Kriminalforsorgen skal føre kontrol med, at den dømte udfører den fastsatte samfundstjeneste.
  2. Stk. 2.
    Overtræder den dømte vilkåret om samfundstjeneste eller de forskrifter, som kriminalforsorgen har givet om udførelsen af samfundstjenesten, skal kriminalforsorgen give den pågældende pålæg om at overholde vilkåret og forskrifterne. Er der tidligere givet pålæg herom, afgives indberetning til anklagemyndigheden.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om overtrædelse af vilkår om samfundstjeneste.