Straffeloven § 97 b

  1. § 97 b
    Strafferetlige retsfølger kan ikke fuldbyrdes efter den dømtes død.
  2. Stk. 2.
    Anklagemyndigheden kan dog indbringe spørgsmålet om opretholdelse af en konfiskation for den ret, der har pådømt sagen i første instans. Konfiskationen kan kun opretholdes, for så vidt angår genstande eller beløb, der er indvundet som udbytte ved den strafbare handling, eller som svarer til sådant udbytte. Retten kan ændre bestemmelsen om konfiskation, således at der i stedet for genstande konfiskeres et beløb. Rettens afgørelse træffes ved kendelse.
  3. Stk. 3.
    Afgørelser efter § 164, stk. 5, kan fuldbyrdes efter den dømtes død.