Straffeloven § 285

  1. § 285
    De i §§ 276, 276 a og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.
  2. Stk. 2.
    Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.