Straffeloven § 280

  1. § 280
    For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab
    1. 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
    2. 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.