Straffeloven § 228

  1. § 228
    Overtrædelse af §§ 218 eller 222-224, § 225, jf. §§ 218 eller 222-224, § 226, § 227, stk. 1, eller § 231, der som følge af gerningsmandens ukendskab til forurettedes tilstand eller alder ikke kan tilregnes gerningsmanden som forsætlig, straffes med en forholdsmæssig mindre straf, hvis gerningsmanden dog har handlet uagtsomt.