Straffeloven § 181

  1. § 181
    Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.
  2. Stk. 2.
    På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.
  3. Stk. 3.
    Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.