Straffeloven § 171

  1. § 171
    Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.
  2. Stk. 2.
    Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.
  3. Stk. 3.
    Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.