Straffeloven § 158

  1. § 158
    Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret.
  2. Stk. 2.
    Med samme straf anses den, der afgiver falsk forklaring for De Europæiske Fællesskabers Domstol.
  3. Stk. 3.
    Angår det falske udsagn alene noget, som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst, kan straffen gå ned til bøde.