Straffeloven § 156

  1. § 156
    Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.
  2. Stk. 2.
    Begås overtrædelsen af en person i en ledende stilling, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år.