Straffeloven § 127

  1. § 127
    Den, som unddrager sig krigstjeneste eller bevirker eller medvirker til, at nogen værnepligtig ikke opfylder værnepligten, eller som tilskynder værnepligtige eller personer, der hører til krigsmagten, til ulydighed mod tjenstlige befalinger, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  2. Stk. 2.
    Sker det under krig eller truende udsigt dertil, er straffen fængsel indtil 6 år.