Straffeloven § 109

  1. § 109
    Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.
  2. Stk. 2.
    Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.