Lov om hold af slagtekyllinger § 15

  1. § 15
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol af huse, herunder om krav til redegørelsen, tidsfrister m.v., og om, hvornår forholdene bør give anledning til indgriben fra Fødevarestyrelsen. Reglerne fastsættes efter forhandling med de organisationer, der efter ministerens skøn særlig berøres af reglerne.