Skovloven § 35

  1. § 35
    Miljø- og fødevareministeren skal overvåge skovenes tilstand og skovbrugets udvikling i samarbejde med andre nationale og internationale myndigheder og institutioner.
  2. Stk. 2.
    Ministeren skal drage omsorg for, at der løbende indsamles landsdækkende statistiske data og udarbejdes rapporter om de danske skoves tilstand og udvikling.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvorledes overvågning og indsamling af data skal foregå.