Skibsmålingsloven § 8

  1. § 8
    Målebrevets gyldighed ophører, såfremt der foretages sådanne ændringer i skibets indretning, konstruktion og rumindhold, benyttelse af rum, det tilladte antal passagerer, den tildelte lastelinie eller skibets tilladte dybgang, som medfører en forøgelse af skibets brutto- eller nettotonnage.
  2. Stk. 2.
    Overgår et skib, der er forsynet med internationalt målebrev (1969), til dansk eje, bevarer målebrevet sin gyldighed indtil skibets første ankomst til dansk havn, dog længst i et tidsrum af 3 måneder fra datoen for skibets anmeldelse til Skibsregistret eller Dansk Internationalt Skibsregister.
  3. Stk. 3.
    Et målebrev, hvis gyldighed er ophørt, skal af skibets reder eller fører omgående indsendes til den autoriserede, jf. § 4, medmindre ophøret skyldes, at skibet er overgået til udenlandsk eje.