Skibsmålingsloven § 3

  1. § 3
    Målingen udføres efter reglerne i konventionens tillæg I.
  2. Stk. 2.
    Et skib, der er målt og forsynet med målebrev, skal ommåles, såfremt der efter skibets måling sker ændringer - herunder i benyttelsen af rum eller i det antal passagerer, som skibet har tilladelse til at medføre - der påvirker dets brutto- eller nettotonnage. Den for et skib fastsatte nettotonnage kan dog ikke nedsættes, forinden der er forløbet 12 måneder fra datoen for målebrevets udstedelse, medmindre skibet har været underkastet væsentlige ombygninger eller ændringer.
  3. Stk. 3.
    Ommåling foretages endvidere, såfremt Søfartsstyrelsen finder det påkrævet.