Skibsmålingsloven § 13

 1. § 13
  Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervs- og vækstministeren.
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse på:
  1. a) skibe, hvis køl er lagt, eller som er på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den dato, på hvilken loven træder i kraft.
  2. b) skibe, der efter lovens ikrafttræden underkastes ombygninger eller forandringer, der i væsentlig grad medfører ændringer i deres bruttotonnage.
  3. c) skibe efter rederens anmodning.
 3. Stk. 3.
  Loven finder endvidere anvendelse på alle skibe, når 12 år er forløbet efter konventionens ikrafttræden. De for sådanne skibe tidligere gældende tonnager finder dog fortsat anvendelse, for så vidt angår krav, der er fastsat i henhold til andre af Danmark tiltrådte internationale konventioner.