Serviceloven § 180 a

  1. § 180 a
    Staten refunderer kommunernes udgifter til ydelser efter denne lov, når udgiften er omfattet af EU-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.
  2. Stk. 2.
    Sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med børne- og socialministeren og ældreministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EU-retten.