Serviceloven § 180 a

  1. § 180 a
    Staten refunderer kommunernes udgifter til ydelser efter denne lov, når udgiften er omfattet af EF-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.
  2. Stk. 2.
    Sundheds- og ældreministeren fastsætter efter forhandling med social- og indenrigsministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EF-retten.