Serviceloven § 132

  1. § 132
    Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om
    1. 1) fastholdelse m.v. efter §§ 124 d og 136 d mod den pågældendes vilje eller
    2. 2) optagelse i særlige botilbud efter § 129, stk. 1, og § 129 a.
  2. Stk. 2.
    Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven.