Selskabsloven § 115

 1. § 115
  I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at
  1. 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
  2. 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
  4. 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  5. 5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.