Lov om sikkerhed til søs § 1

  1. § 1
    Loven finder anvendelse på danske skibe. For krigsskibe og troppetransportskibe finder dog alene kapitel 3, § 17, stk. 3, og kapitel 12 anvendelse.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvilke genstande der skal anses som skibe.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at loven og de i medfør af denne udstedte forskrifter helt eller delvis skal finde anvendelse på udenlandske skibe i dansk havn, på dansk søterritorium, i de eksklusive økonomiske zoner samt på dansk kontinentalsokkelområde og fiskeriterritorium. Færøske skibe sidestilles i denne lov med skibe, som er udenlandske.