Sømandsloven § 61

  1. § 61
    Har en søfarende mistet eller fået beskadiget ombordværende ejendele ved forlis, sørøveri, brand eller andet havari, skal rederen betale erstatning. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom. Fradrag kan gøres for beklædning, den søfarende har modtaget i henhold til § 19, stk. 2.