Sømandsloven § 21

  1. § 21
    Hyren løber fra og med den dag, den søfarende tiltræder tjenesten om bord. Hvis han på forlangende af rederen afleverer søfartsbog eller pas forinden eller må foretage rejse fra forhyringsstedet for at komme til skibet, løber hyren dog fra og med den dag, da afleveringen finder sted eller rejsen påbegyndes.
  2. Stk. 2.
    Hyren løber til og med den dag, tjenesten ophører, eller, hvis fratrædelse sker efter nævnte dag, til og med fratrædelsesdagen.
  3. Stk. 3.
    Hyre betales ikke for tid, i hvilken den søfarende uberettiget unddrager sig sin tjeneste.