Rigsrevisorloven § 16

  1. § 16
    Rigsrevisors bemærkninger vedrørende revision og gennemgang af regnskaber skal besvares inden fire uger fra modtagelsen, medmindre rigsrevisor tillader en længere frist.
  2. Stk. 2.
    Kan rigsrevisor efter afslutningen af en brevveksling ikke godtage det indtagne standpunkt, kan rigsrevisor meddele sin endelige stillingtagen direkte til ministeren med anmodning om dennes udtalelse inden seks uger. Senest tre uger efter modtagelsen af ministerens svar eller udløbet af nævnte frist fremsender rigsrevisor sagen til statsrevisorerne.