Rigsrevisorloven § 15

  1. § 15
    Rigsrevisor skal efter anmodning give vedkommende minister oplysninger om arten og omfanget af den revision, der er foretaget.
  2. Stk. 2.
    Rigsrevisor skal give vedkommende minister fornøden underretning om de ved revisionen og regnskabsgennemgangen konstaterede forhold.