Rigsrevisorloven § 11

  1. § 11
    De af § 2, stk. 1, omfattede myndigheder m.v. skal afgive regnskabsoversigter med bilag til rigsrevisor inden en måned efter regnskabsperiodens udløb. Rigsrevisor kan forlænge denne frist.
  2. Stk. 2.
    Statsregnskabet samt redegørelser for afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal skal afgives til rigsrevisor senest seks måneder efter finansårets udløb.
  3. Stk. 3.
    Vedkommende statsmyndighed skal efter rigsrevisors anmodning snarest muligt indsende regnskaber, revisionsbemærkninger og andre fornødne oplysninger til brug ved den i §§ 4 og 5 omhandlede gennemgang.