Rigsrevisorloven § 10

  1. § 10
    De af § 2, stk. 1, omfattede myndigheder m.v. skal holde rigsrevisor underrettet om alle bestemmelser vedrørende regnskabsforhold og andre forhold, der skønnes af betydning for revisionen.
  2. Stk. 2.
    Rigsrevisor skal have adgang til at udtale sig, inden en sådan myndighed i sit regnskabssystem eller sin forretningsgang iværksætter forandringer, der har betydning for revisionen.