Retsvirkningsloven Æ2 § 38

  1. § 38
    En ægtefælle kan forlange bosondring:
    1. 1) når den anden ægtefælle ved vanrøgt af sine økonomiske anliggender, ved misbrug af sin rådighed over fælleseje eller ved anden uforsvarlig adfærd i væsentlig grad har formindsket den del af fællesboet, hvorover han råder, eller har fremkaldt fare for sådan formindskelse,
    2. 2) når den anden ægtefælles bo er kommet under konkursbehandling,
    3. 3) når den anden ægtefælle ulovligt ophæver samlivet, og begæring om bosondring indgives inden 1 år efter samlivets ophævelse.