Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 88

  1. § 88
    Social- og indenrigsministeren nedsætter et børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har endvidere til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at måtte aflægge dem besøg.
  2. Stk. 2.
    Staten betaler udgifterne ved rådets virksomhed. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om rådets sammensætning og opgaver.