Retssikkerhedsloven § 87

  1. § 87
    Social- og boligministeren nedsætter et Centralt Handicapråd, der rådgiver i handicapspørgsmål. Staten betaler udgifterne ved rådets virksomhed.
  2. Stk. 2.
    Social- og boligministeren fastsætter regler om rådets sammensætning, opgaver og honorering.