Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 a

  1. § 79 a
    Kommunalbestyrelsen behandler Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde.
  2. Stk. 2.
    Ankestyrelsen kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Styrelsen kan fastsætte en frist for denne orientering.