Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 77

  1. § 77
    Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet kan anmode Ankestyrelsen om at gennemgå kommunalbestyrelsernes afgørelser.