Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 74

  1. § 74
    Børne- og socialministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren og ældreministeren regler for behandling af klagesager, herunder også regler om tidsfrister for indsendelse og videresendelse af klager m.v.