Retssikkerhedsloven § 57

  1. § 57
    Direktøren for Ankestyrelsen kan beslutte følgende:
    1. 1) Om en tidligere afgjort sag skal genoptages.
    2. 2) Om klage over en afgørelse om botilbud efter kapitel 20 i lov om social service kan tillægges opsættende virkning, jf. § 72, stk. 4.