Retssikkerhedsloven § 55

 1. § 55
  I afgørelser med udvidet votering deltager i mødet 2 medlemmer og 2 ankechefer, hvoraf den ene er formand.
 2. Stk. 2.
  Udvidet votering skal benyttes i sager om følgende:
  1. 1) Sager, hvor Ankestyrelsen har besluttet, at sagen har principiel eller generel betydning, jf. § 52 c, stk. 1.
  2. 2) Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 74 i lov om social service.
  3. 3) Afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet i medfør af § 14, stk. 2-4, og §§ 15-18, 23, 24 og 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
  4. 4) Sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven.
  5. 5) Sager om tilbageholdelse i boligen efter § 127 og om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 og 129 a i lov om social service.
  6. 6) Afgørelser, der er udsat med henblik på udvidet votering, jf. § 53, stk. 3.
  7. 7) Sager, som Ankestyrelsen beslutter at tage op af egen drift efter § 65 i lov om social service.
  8. 8) Andre sager, som direktøren beslutter har principiel eller generel betydning.
 3. Stk. 3.
  I sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven deltager endvidere en adoptionskyndig medarbejder fra Ankestyrelsen i mødet.
 4. Stk. 4.
  Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.